S H RAZA, ANJOLIE ELA MENON & SAKTI BURMAN – ‘RESONANCE’